Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки передбачає підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення нормативних актів, що містять вимоги щодо пожежної безпеки та практичних дій із запобігання виникненню пожежі та дій під час її виникнення з урахуванням виду діяльності посадових осіб та працівників, галузевих особливостей підприємств, установ та організацій. 

Метою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки є послідовне підвищення їх рівня знань й обізнаності щодо забезпечення пожежної безпеки та зменшення кількості пожеж на об’єктах державної власності та суб’єктів господарювання.

Основні завдання навчання: 

-       поглиблене вивчення нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері пожежної безпеки;

-       отримання знань щодо організації роботи, контролю та забезпечення виконання правил пожежної безпеки;

-       осмислення місця і ролі засобів протипожежного захисту, у тому числі систем пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, пожежного спостереження, вогнезахисту;

-       напрацювання умінь та навичок діям у разі виникнення пожежі, використання первинних засобів пожежогасіння;

-       опанування методики системного підходу до вивчення практики щодо забезпечення протипожежного захисту;

-       формування вмінь самостійно здобувати і застосовувати знання, користуватись нормативною, довідковою та технічною літературою.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває основні заходи пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Під час навчання слухачів інформують про найбільш резонансні випадки пожеж, що мали місце на підприємствах, з використанням фото-, відеоматеріалів та про причини їх виникнення.

Навчання проводяться у формі групових або індивідуальних занять з урахуванням фаху особових осіб, специфіки і пожежонебезпечних особливостей виробництва, пожежної небезпеки речовин і матеріалів, що застосовуються, та інших чинників, які впливають на стан пожежної безпеки підприємств, установ та організацій, на яких працюють слухачі.

Основними формами навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб є лекції та практичні заняття. Так, з загального обсягу 10 годин, встановлених для вивчення матеріалу, на лекції призначено – 6 навчальних годин, на практичні заняття – 2 години, диференційований залік – 2 години. 

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи. При проведенні практичних занять слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох викладачів. Для кращого засвоєння матеріалу з навчальною метою використовуються навчальні плакати, макети, технічні засоби навчання тощо.

Поточний контроль засвоєного матеріалу слухачами здійснюється із застосуванням різних форм перевірки знань та навичок (тести, усне та письмове опитування, співбесіди тощо).

Заключним етапом навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб в повному обсязі є диференційний залік, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами, їх уміння самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою.

ПРОГРАМА навчання посадових осіб з питань ПБ

тел.: (044) 430-40-18 (навчально-методичний відділ Інституту – Монастирецький Вадим Вікторович);

тел. (044) 428-15-14 (кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення – Демків Анна Миколаївна).

ЗАЯВКА-АНКЕТА