Освітньо-наукова програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (ID 48360) забезпечена матеріальними ресурсами. Навчальний процес за освітньо-науковою програмою відбувається в навчальних аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною мультимедійною апаратурою і необхідними технічними засобами. Для самостійної роботи здобувачі вищої освіти мають можливість використовувати приміщення бібліотеки з обладнаними комп’ютерною технікою робочими місцями. Освітній процес забезпечують фахівці високого рівня – доктори наук, професори, кандидати наук, доценти а також фахівці-практики.

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» поряд з іншими компетентностями та програмними результатами навчання, які визначені в проєкті «Стандарту вищої освіти України третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування», дає можливість здобувачам вищої освіти набути додаткових компетентностей та програмних результатів навчання, які дозволять їм приймати обґрунтовані управлінські рішення в екстремальних умовах, спрямованих на забезпечення економічного зростання, соціальної справедливості та раціонального природокористування, задля реалізації державної безпекової політики.

Особи, які здобули освітньо-науковий ступінь доктора філософії в рамках навчання на освітньо-науковій програмі «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, здатні виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій», а саме: 1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади; 1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади; 1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади; 1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; 1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання; 2310.1 Професори та доценти; 2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми); 2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами.