Дисципліни на вибір

Індивідуальна освітня траєкторія передбачає вільний вибір видів, форм, темпу здобуття вищої освіти, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання, що надають можливість сформувати компетентного дослідника, здатного розв’язувати комплексні наукові і практичні проблеми з урахуванням специфіки дослідження. 

Право аспіранта на вибір індивідуальної освітньої траєкторії передбачено Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами та доповненнями) та Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (із змінами).

Індивідуальний план роботи аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків кількості кредитів освітньої компоненти ЄКТС. 

Перелік дисциплін вільного вибору

Порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Заява на включення навчальних дисциплін вільного вибору до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти

Заява на заміну навчальної дисципліни вільного вибору