Дисципліни на вибір

Закон України «Про вищу освіту» передбачає право здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Дисципліни на вибір – це дисципліни, що пропонуються Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувача вищої освіти, спрямовані на поглиблення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. 

Вибрані здобувачем дисципліни включаються до індивідуального плану і є обов’язковими для вивчення.

 

Перелік дисциплін вільного вибору

Порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Заява на включення навчальних дисциплін вільного вибору до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти

Заява на заміну навчальної дисципліни вільного вибору