Освітні програми «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» (ID 47675) розроблена на основі Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 261 «Пожежна безпека».
Метою освітньо-професійної програми «Пожежна безпека» є підготовка фахівців, які володіють поняттями, теоретичними концептуальними знаннями, практичними навичками і уміннями у сфері пожежної безпеки та здатні інтегрувати ці знання і розв’язувати складні задачі інноваційного характеру в своїй професійній діяльності, у тому числі під час запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» забезпечена необхідними матеріальними ресурсами.

Навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека» відбувається в навчальних аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною мультимедійною апаратурою та необхідними технічними засобами. Для самостійної роботи здобувачі вищої освіти мають можливість використовувати приміщення бібліотеки з обладнаними комп’ютерною технікою робочими місцями. Освітній процес забезпечують фахівці високого рівня – доктори наук, кандидати наук, професори, доценти, що мають досвід практичної, наукової та (або) педагогічної роботи, а також професіонали-практики, експерти галузі та представники роботодавців у сфері пожежної безпеки.

Особи, які здобули освітню кваліфікацію магістр з пожежної безпеки здатні виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: "Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", код КП 1210.1; "Начальник оперативного відділу (сфера цивільного захисту)", "Інженер з пожежної безпеки", код КП 2149.2; "Інженер з пожежно-рятувальних робіт", код КП 2149.2; "Інженер з профілактичних робіт", код КП 2149.2; "Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", код КП 2149.2; "Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту", код КП 2429; "Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту)", код КП 1239; "Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту)", код КП 1239; "Командир загону (сфера цивільного захисту)" , код КП 1239; "Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи)", код КП 2149.1; "Науковий співробітник (галузь інженерної справи) ", код КП 2149.1.