Основні завдання

Основні завдання покладені на Вчену раду ІДУ НД ЦЗ

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;

 • розробляє і подає Загальним зборам трудового колективу Інституту проєкт Статуту Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

 • розглядає питання щодо фінансово-економічної діяльності інституту.

 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;

 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах Державної казначейської служби України або в банківських установах;

 • розглядає та ухвалює пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;

 • затверджує порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників Інституту та ухвалює рішення щодо укладання з ними трудових договорів (контрактів);

 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, начальників науково-дослідних центрів, професорів і доцентів, завідувача бібліотеки, керівників наукових підрозділів і наукових працівників;

 • затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результати конкурсів на заміщення вакантних посад наукових працівників;

 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, а також Правила прийому на навчання до Інституту;

 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів Інституту;

 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

 • ухвалює основні перспективні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

 • схвалює План наукової та науково-технічної діяльності Інституту на рік;

 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, порушує клопотання про присвоєння почесних звань;

 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання, в тому числі приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

 • проводить наукове та науково-технічне оцінювання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

 • затверджує теми дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначає наукових керівників (консультантів);

 • висуває видатні наукові праці для присудження премій, медалей, інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

 • розглядає клопотання про надання творчих відпусток для завершення виконання дисертаційних робіт та їх захисту у спеціалізованих вчених радах;

 • погоджує перелік посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;

 • має право вносити подання про відкликання начальника Інституту з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Інституту, контрактом, яке розглядається Загальними зборами трудового колективу Інституту;

 • розглядає у межах визначеної компетенції інші питання діяльності Інституту, передбачені Статутом Інституту.